หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
กินดีอยู่ดี
    มีความสุข
        อยู่อย่างพอเพียง
นายสมพงษ์ ศรีบัว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องแคบ
1
2
3

ผ้าทอพื้นเมืองปกากะญอ

กุหลาบอบแห้ง
 
เริ่มนับ วันที่ 21 พ.ค. 2556
 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 
 
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ  
 
 
คำขวัญประจำตำบลช่องแคบ  
 
 
 
 
บ้านเมืองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกได้รับ การบริการจากรัฐด้วยความรวดเร็วเป็นธรรมและทั่วถึง
 
บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน เพิ่มขีดความสามารถการประกอบอาชีพ โดยจัดให้มีตลาดกลางหมู่บ้าน ตำบล เป็นจุดรองรับและประสานเชื่อมโยงการค้า การผลิต การตลาด เกษตรกรรม การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมในครัวเรือน
 
ส่งเสริมการศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา วัฒนธรรม พัฒนาเครือข่ายชุมชน และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 
มีการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากร , สิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยวและวัฒนธรรม
 
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 
การบริหารจัดการท้องถิ่นโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
 
การให้บริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง