ท่านต้องการให้ อบต.ช่องแคบ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม ( 278 )
36.92%
ด้านสาธารณูปโภค ( 207 )
27.49%
ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ( 245 )
32.54%
การบริการประชาชน ( 16 )
2.12%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 7 )
0.93%