ท่านต้องการให้ อบต.ช่องแคบ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม ( 278 )
36.82%
ด้านสาธารณูปโภค ( 208 )
27.55%
ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ( 245 )
32.45%
การบริการประชาชน ( 16 )
2.12%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 8 )
1.06%