หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
กินดีอยู่ดี
    มีความสุข
        อยู่อย่างพอเพียง
นายสำเนาว์ ณรงค์มี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องแคบ
1
2
3
 
 
   

พัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมจารีตประเพณีของท้องถิ่น
 
   

พัฒนาและอนุรักษ์สถานที่ท่องเที่ยว

พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
   

พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร

พัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กร

พัฒนาก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงาน