หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
กินดีอยู่ดี
    มีความสุข
        อยู่อย่างพอเพียง
นายสมพงษ์ ศรีบัว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องแคบ
1
2
3
 
 
   

จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอเอื้ออำนวยต่อการดำรงชีพของประชาชนการคมนาคมสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย มีแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค และจัดการด้านผังเมืองของท้องถิ่น แบ่งเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน
 
   

ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียงแบบเศรษฐกิจพึ่งตนเอง

ส่งเสริมสวัสดิการสังคม

ส่งเสริมและพัฒนาด้านนันทนาการ

ส่งเสริมทางด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อตอบสนองประชาชนได้อย่างเสมอภาค

มีการพัฒนาและส่งเสริมระบบการให้บริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
 
   

สนับสนุนการแก้ปัญหายาเสพติด

เสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่เขตชายแดน

ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรทาง สังคม
 

พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและบำบัด น้ำเสีย