หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
กินดีอยู่ดี
    มีความสุข
        อยู่อย่างพอเพียง
นายสำเนาว์ ณรงค์มี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องแคบ
1
2
3
 
 
   

จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอเอื้ออำนวยต่อการดำรงชีพของประชาชนการคมนาคมสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย มีแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค และจัดการด้านผังเมืองของท้องถิ่น แบ่งเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน
 
   

ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียงแบบเศรษฐกิจพึ่งตนเอง

ส่งเสริมสวัสดิการสังคม

ส่งเสริมและพัฒนาด้านนันทนาการ

ส่งเสริมทางด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อตอบสนองประชาชนได้อย่างเสมอภาค

มีการพัฒนาและส่งเสริมระบบการให้บริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
 
   

สนับสนุนการแก้ปัญหายาเสพติด

เสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่เขตชายแดน

ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรทาง สังคม
 

พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและบำบัด น้ำเสีย