หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
กินดีอยู่ดี
    มีความสุข
        อยู่อย่างพอเพียง
นายสมพงษ์ ศรีบัว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องแคบ
1
2
3
 
 


 
-
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ


 
-
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
 
กองสาธารณสุขฯ
 


 
นางสาวกมลวรรณ สรรค์วรรธนะ
จพง.สาธารณสุข


นางสาวเพชรรัตน์ ศรีบัว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน


นายสายันต์ พิมพ์สุวรรณ
พนักงานขับรถ


นายกิตติศักดิ์ คีรีกีรติ
คนงานประจำรถขยะ


นายประเสริฐ วันเสน
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายสมคิด คำสกล
คนงานประจำรถขยะ


นายสามารถ มั่นคงผ่องใส
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องยนต์