หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
กินดีอยู่ดี
    มีความสุข
        อยู่อย่างพอเพียง
นายสมพงษ์ ศรีบัว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องแคบ
1
2
3
 
 


 
-
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ


 
-
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
 
กองการศึกษาฯ
 


 
นางสาวนิชธาวัลย์ อินต๊ะ
ผู้อำนวยกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวสุมณฑา วงศ์มณี
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการธุรการ


นางสาวมลฤดี ท้องฟ้าชอุ่ม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


นางสาวสาคร สิงห์ทอง
ผู้ช่วยครูผู้ดูเด็ก


นางยุพา บุปผา
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวลลิดา ดีอ่วม
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางบังอร คำแล
ครูผู้ดูแลเด็ก