หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
กินดีอยู่ดี
    มีความสุข
        อยู่อย่างพอเพียง
นายสำเนาว์ ณรงค์มี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องแคบ
1
2
3
 
 


 
นางสาวเบญริสา ระมาศจาย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
โทร : 081-7858378


 
นางสาวเบญริสา ระมาศจาย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
โทร : 081-7858378
 
กองคลัง
 


 
นางสาวตฤณภัทร ติ๊บหล้า
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวสุนีย์ ดอยงามไพร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


นางสมถวิล ลอนหิน
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


นางสาวสุธิศา ดีมั่น
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวบษกร บัวจันทร์
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ


นางสาววรัญญา รัชตะวรรณ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน


นางสาวนิภาพรรณ วงค์สิงห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้