หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
กินดีอยู่ดี
    มีความสุข
        อยู่อย่างพอเพียง
นายสมพงษ์ ศรีบัว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องแคบ
1
2
3
 
 


 
-
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ


 
-
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
 
กองคลัง
 


 
นางสาวตฤณภัทร ติ๊บหล้า
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวสุนีย์ ดอยงามไพร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


นางสมถวิล ลอนหิน
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานพัสดุ


นางสาวสุธิศา ดีมั่น
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวบษกร บัวจันทร์
นักวิชาการพัสดุ


น.ส.อุชุกร ใจยา
จพง.จัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน


นางสาวนิภาพรรณ วงค์สิงห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวกัญณภัทร ปันโย
พนักงานทั่วไป


นางสาวฐานันดร์ บารมีสัมฤทธิ์
พนักงานทั่วไป


นางสาวพิจิตรา พัฒนาพานิชย์
พนักงานทั่วไป