หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
กินดีอยู่ดี
    มีความสุข
        อยู่อย่างพอเพียง
นายสำเนาว์ ณรงค์มี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องแคบ
1
2
3
 
 


 
นางสาวเบญริสา ระมาศจาย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
โทร : 081-7858378


 
นางสาวเบญริสา ระมาศจาย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
โทร : 081-7858378
 
สำนักงานปลัด
 


 
นางสาวจิณฐ์ตภัท แก้วฟู
หัวหน้าสำนักปลัด


นายคำภู ตาพั้ว
พนักงานขับรถ


นางสาวสุทิตา ถนอมจิตดี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาลและแผน


นางสาวมลฤดี ท้องฟ้าชอุ่ม
ผู้ช่วยเจ้พนักงานธุรการ
ช่วยราชการกองการศึกษา


นายกรวิชญ์ มั่นคงผ่องใส
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ช่วยราชการกองช่าง


นางสาวอณิษฐา บารมีสัมฤทธิ์
นักการภารโรง


นางสาวนิตยา สวนมีสาร
คนงานทั่วไป