หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
กินดีอยู่ดี
    มีความสุข
        อยู่อย่างพอเพียง
นายสมพงษ์ ศรีบัว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องแคบ
1
2
3
 
 


 
นายสุรสีห์ ศรีเพชรทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ


 
นางสาวจิณฐ์ตภัท แก้วฟู
หัวหน้าสำนักงานปลัด
 
สำนักงานปลัด
 


 
นายนภปฎล โพธิ์ทอง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางแสงเดือน ชูเมือง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาวสุทิตา ถนอมจิตดี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาลและแผน


นางสาวณัฐนพิน ทำความชอบ
นักทรัพยากรบุคคล


นายคำภู ตาพั้ว
พนักงานขับรถ


นายวัลลภ กล่ำมอญ
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวนิตยา สวนมีสาร
พนักงานทั่วไป