หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
กินดีอยู่ดี
    มีความสุข
        อยู่อย่างพอเพียง
นายสำเนาว์ ณรงค์มี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องแคบ
1
2
3
 
 


 
นายสถิตย์ ไ่ม่หวั่น
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
โทร : 095-3285588


 
-
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
 
สำนักงานปลัด
 


 
นางสาวจิณฐ์ตภัท แก้วฟู
หัวหน้าสำนักปลัด


นางแสงเดือน ชูเมือง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายนภปฎล โพธิ์ทอง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นายณัฐพล จะวรรณะ
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ


นางสาวรุ่งทิวา สมคิด
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน


นายวัลลภ กล่ำมอญ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน


-ว่าง-
นิติกร (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)