หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
กินดีอยู่ดี
    มีความสุข
        อยู่อย่างพอเพียง
นายสำเนาว์ ณรงค์มี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องแคบ
1
2
3
 
 


 
นายสถิตย์ ไม่หวั่น
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
โทร : 095-3285588


 
-ว่าง-
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวจิณฐ์ตภัท แก้วฟู
หัวหน้าสำนักปลัด


นายสถิตย์ ไม่หวั่น
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางสาวตฤณภัทร ติ๊บหล้า
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวนิชธาวัลย์ อินต๊ะ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวพรทิพย์ กาล้อม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


ว่าง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม