หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
กินดีอยู่ดี
    มีความสุข
        อยู่อย่างพอเพียง
นายสมพงษ์ ศรีบัว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องแคบ
1
2
3
 
 


 
-ว่าง-
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ


 
-ว่าง-
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวจิณฐ์ตภัท แก้วฟู
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวตฤณภัทร ติ๊บหล้า
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายสถิตย์ ไม่หวั่น
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางสาวนิชธาวัลย์ อินต๊ะ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวพรทิพย์ กาล้อม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


ว่าง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม