หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
กินดีอยู่ดี
    มีความสุข
        อยู่อย่างพอเพียง
นายสมพงษ์ ศรีบัว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องแคบ
1
2
3
 
 
ชาวบ้านในตำบลช่องแคบ มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ใช้ชีวิตแบบพอเพียง ตามปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงของในหลวง และมีศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจของ ชาวบ้านใน ตำบล
 
วัด / สำนักสงฆ์ จำนวน 7 แห่ง
 
โบสถ์ (คริสต์จักร) จำนวน 1 แห่ง
 

สถานีอนามัย จำนวน 2 แห่ง

สถานบริการสาธารณสุขชุมชน จำนวน 2 แห่ง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จำนวน 1 แห่ง

ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 3 แห่ง

หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง จำนวน 1 แห่ง
 

สถานีตำรวจย่อย จำนวน 1 แห่ง

ป้อมยามตำรวจ จำนวน 1 แห่ง

ป้อมยาม นปพ. จำนวน 1 แห่ง

ป้อมทหาร จำนวน 2 แห่ง

ป้อมยาม ชรบ. จำนวน 2 แห่ง

ป้อมยาม อปพร. จำนวน 1 แห่ง
  เขตองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ มีสถานศึกษาดังนี้
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเงาไผ่ หมู่ที่ 11
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามยอดดอย หมู่ที่ 14
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสมบูรณ์ทรัพย์ หมู่ที่ 15
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรัพย์อนันต์ หมู่ที่ 13
 
โรงเรียนบ้านช่องแคบ หมู่ที่ 1
 
โรงเรียนบ้านขุนห้วยช่องแคบ หมู่ที่ 3
 
โรงเรียนบ้านทีกะเป่อ หมู่ที่ 5
 
โรงเรียนอรุณเมธา หมู่ที่ 7
 
โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี หมู่ที่ 6
 
โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี สาขาสามยอดดอย หมู่ที่ 14
 
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6 หมู่ที่ 13