หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
กินดีอยู่ดี
    มีความสุข
        อยู่อย่างพอเพียง
นายสมพงษ์ ศรีบัว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องแคบ
1
2
3

วัดช่องแคบ
 
 

การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสิรมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2564 [ 24 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 35  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี [ 15 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 33  
 
การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต [ 14 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 32  
 
มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความ่โปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 10 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ปี 2563 [ 10 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและพนักงานจ้าง [ 1 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 32  
 
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง [ 1 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 33  
 
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต [ 15 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 30  
 
ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร [ 1 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 10  
 
ประมวลจริยธรรมองช้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร [ 9 ม.ค. 2558 ]  อ่าน : 11  
 
  (1)