หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
กินดีอยู่ดี
    มีความสุข
        อยู่อย่างพอเพียง
นายสำเนาว์ ณรงค์มี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องแคบ
1
2
3

วัดช่องแคบ
 
 

การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต [ 10 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 55  
 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสิรมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2564 [ 24 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 62  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี [ 15 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 57  
 
การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต [ 14 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 55  
 
มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความ่โปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 10 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 60  
 
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ปี 2563 [ 10 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและพนักงานจ้าง [ 1 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 56  
 
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง [ 1 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 56  
 
ประมวลจริยธรรมองช้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร [ 9 ม.ค. 2558 ]  อ่าน : 32  
 
  (1)