หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
กินดีอยู่ดี
    มีความสุข
        อยู่อย่างพอเพียง
....................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องแคบ
1
2
3
 
 

 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ  
 

          ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 เห็นชอบให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้ง ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ประกาศให้มีการเลือกตั้ง
ดังนั้น เพื่อให้การประสานงานและการจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อ 10 แห่งระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 จึงจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ ในการปฏิบัติงานและประสานงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง เพื่อให้การเตรียมการและปฏิบัติงานก่อนวันเลือกตั้ง และวันเลือกตั้งเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง ได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ก่อนวันเลือกตั้ง 3 วัน ให้ปรับศูนย์ประสานงาน
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ เป็นศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ต.ค. 2564 เวลา 11.57 น. โดย Admin1อบต.ช่องแคบ

ผู้เข้าชม 47 ท่าน