หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
กินดีอยู่ดี
    มีความสุข
        อยู่อย่างพอเพียง
นายสำเนาว์ ณรงค์มี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องแคบ
1
2
3
 
 

 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ  
 

          ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 เห็นชอบให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้ง ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ประกาศให้มีการเลือกตั้ง
ดังนั้น เพื่อให้การประสานงานและการจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อ 10 แห่งระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 จึงจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ ในการปฏิบัติงานและประสานงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง เพื่อให้การเตรียมการและปฏิบัติงานก่อนวันเลือกตั้ง และวันเลือกตั้งเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง ได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ก่อนวันเลือกตั้ง 3 วัน ให้ปรับศูนย์ประสานงาน
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ เป็นศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ต.ค. 2564 เวลา 11.57 น. โดย Admin1อบต.ช่องแคบ

ผู้เข้าชม 151 ท่าน