หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
กินดีอยู่ดี
    มีความสุข
        อยู่อย่างพอเพียง
นายสมพงษ์ ศรีบัว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องแคบ
1
2
3
 
 


 
นายจีรศักดิ์ วิทยาเรืองศรี
ประธานสภา อบต.
โทร : 087-8441591
 


 
นายวันชัย คำบุตร
รองประธานสภา อบต.
โทร : 081-9724451


 
นายสมเกียรติ ใจเรือน
เลขานุการสภา อบต.
โทร : 081-7852268
 
 


นายทวีป จะวรรณะ
สมาชิก อบต.ช่องแคบ ม.1
โทร : 089-0810332


นางสายหยุด สีแนน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1
โทร : 087-8048889


นายสมชาย ภักดีคุณธรรม
สมาชิกสภาฯ อบต.ช่องแคบ ม.2
โทร : 082-1660733


นายสมบัติ สว่างเจริญลาภ
สมาชิก อบต.ช่องแคบ ม.3
โทร : 082-1715882


นายไพรสนธ์ พงพนาพาเจริญ
สมาชิก อบต.หมู่ 3
โทร : 081-1812608


นายสมเพชร ศรีกีรติการ
สมาชิก อบต.ช่องแคบ ม.4
โทร : 084-5790470


นายบุญเชิด แม่เฉิดฉาย
สมาชิก อบต.ช่องแคบ ม.4
โทร : 087-2023656


นายยงยุทธ เพชรจันทรา
สมาชิก อบต.ช่องแคบ ม.5
โทร : 080-1186124


นายสัญญา จันทร์พรมมา
สมาชิก อบต.ช่องแคบ ม.6
โทร : 087-2109558