หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
กินดีอยู่ดี
    มีความสุข
        อยู่อย่างพอเพียง
นายสมพงษ์ ศรีบัว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องแคบ
1
2
3
 
 


 
นายจีรศักดิ์ วิทยาเรืองศรี
ประธานสภา อบต.
 


 
นายวันชัย คำบุตร
รองประธานสภา อบต.


 
นายสมเกียรติ ใจเรือน
เลขานุการสภา อบต.
 
 


นายทวีป จะวรรณะ
สมาชิก อบต.ช่องแคบ ม.1


นางสายหยุด สีแนน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1


นายสุเชษฐ์ มีฤทธิ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2


นายสมชาย ภักดีคุณธรรม
สมาชิกสภาฯ อบต.ช่องแคบ ม.2


นายสมบัติ สว่างเจริญลาภ
สมาชิก อบต.ช่องแคบ ม.3


นายไพรสนธ์ พงพนาพาเจริญ
สมาชิก อบต.หมู่ 3


นายสมเพชร ศรีกีรติการ
สมาชิก อบต.ช่องแคบ ม.4


นายบุญเชิด แม่เฉิดฉาย
สมาชิก อบต.ช่องแคบ ม.4


นายยงยุทธ เพชรจันทรา
สมาชิก อบต.ช่องแคบ ม.5