หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบล ช่องแคบ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
กินดีอยู่ดี
    มีความสุข
        อยู่อย่างพอเพียง
นายสำเนาว์ ณรงค์มี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องแคบ
1
2
3
 
ผ้าทอพื้นเมืองปกากะญอ
กุหลาบอบแห้ง
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ช่องแคบ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
เริ่มนับ วันที่ 21 พ.ค. 2556
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 095-059-9989
 
 
 
 
 


รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ. [ 27 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 147 


รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. [ 27 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 116 


ประกาศสภาฯ เรื่องระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบว่าด้วยการดำเนินการของประ [ 21 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 418 
 
 
 
E-Service
 
คำร้องขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ คำร้องขอรับบริการออนไลน์
แบบประเมินความพึ่งพอใจในการให้บริการแก่ประชาชน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ พ.ศ.2567
 
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี [ 21 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 260 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ ภาคความ [ 21 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 255 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ เรื่อง ปิดประกาศสำเนาการตรวจสอบรายงานการเงิน [ 19 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 221 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 2567 [ 13 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 5 
แจ้งตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2567 [ 31 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 72 
ขอเชิญตอบแบบประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 15 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 36 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรม [ 4 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 7 
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบขอประชาสัมพันธ์ เรื่องน่ารู้สำหรับประชาชน คู่มือ [ 28 ธ.ค. 2566 ]   อ่าน 43 
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบขอประชาสัมพันธ์ เรื่องน่ารู้สำหรับประชาชน คู่มือก [ 28 ธ.ค. 2566 ]   อ่าน 28 
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบขอประชาสัมพันธ์ เอกสารกรมโยธาธิการและผังมือง หนังส [ 28 ธ.ค. 2566 ]   อ่าน 29 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ [ 26 ธ.ค. 2566 ]   อ่าน 379 
ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพ [ 21 ธ.ค. 2566 ]   อ่าน 69 
ราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห [ 27 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 113 
ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 27 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 89 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ท [ 30 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 117 
 
อบต.บ้านนา ประกาศ อบต.บ้านนา เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส [ 27 ธ.ค. 2576 ]    อ่าน 29 
ทต.ไม้งาม ร่วมทำบุญตักบาตร และ ทอดผ้าป่าสามัคคีคณะสงฆ์ตำบลไม้งาม เพื่อจัดหาทุนสนับสนุนช่วย [ 24 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 1 
 
ด่วนที่สุด การยกเลิกการอยู่เวรของครูและบุคลากรทางการศึกษา และการดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 41 
แจ้งแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 10 
กรมอนามัยได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายภายใต้บูรณาการความร่วมมือเด็กปฐมวัย 6 กระทรวง  [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 12 
แจ้งจากกรมอนามัยได้ดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการสิ่งปฏิกูลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535  [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 14 
ด่วนที่สุด มาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี 2566/67 [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 64 
ให้เร่งรัดการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.พ [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 63 
ด่วนที่สุดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้ง เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลบางแห่งที่ได้รับโอนเงินเรียกเก็บอุทยานแห่งชาติให้แก่เทศบาลและอบตในร้อยละห้าของเงินที่เรียกเก็บ [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 80 
ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดตาก เข้าร่วมกิจกรรมการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 101 
โครงการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ฯ ประจำงบประมาณ2567 [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 62 
เรื่อง แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ท้องถิ่นอำเภอเมืองตาก  [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 29 
แจ้งค้นพบ ข้อสังเกตุ และข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมาหากษัตริย์ วุฒิสภา [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 49 
ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลโครงการศึกษาดัชนีชี้วัดสุขภาวะดิจิทัลคนไทยปี 2567 [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 38 
ด่วนที่สุด ซักซ้อมการจัดทำฐานข้อมูลภมิปัญญาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่นท้องถิ่น ประจำปี 2567 [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 63 
ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมงานขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 101 
ด่วนที่สุด การบูรณาการป้องกันและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 73 
แนวทางป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น  [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 35 
ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 32 
การบันทึกข้อมูลปลัด อปท. [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 93 
การรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานธนาคารขยะ (Recyclable Waste bank) [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 63 
การจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี 2566  [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 34 
     
วัดช่องแคบ
สวนส้มโอกำนันเสาร์
 
เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เปิดให้บริการแล้วค (15 มิ.ย. 2566)    อ่าน 7316  ตอบ 8  
การยื่นแบบเสียภาษีที่ดิน (6 มิ.ย. 2557)    อ่าน 1956  ตอบ 1  
ขอถังขยะ (6 มิ.ย. 2557)    อ่าน 2012  ตอบ 1  
ที่ดินตกสำรวจ (5 มิ.ย. 2557)    อ่าน 3287  ตอบ 0  
การแก้ไขปัญหาน้ำประปาที่บ้านห้วยนกแล (5 มิ.ย. 2557)    อ่าน 2200  ตอบ 1  
ขออนุญาตแจ้งข้อมูลประชาสัมพันธ์ (7 ก.พ. 2567)    อ่าน 13  ตอบ 0  
รับทำเว็บไซต์ทุกรูปแบบ ทุกประเภท ปรึกษาฟรี (3 ก.พ. 2567)    อ่าน 16  ตอบ 0  
บริการออกแบบโลโก้ (Logo) โดยนักออกแบบมืออาชีพจาก Wynnsoft (3 ก.พ. 2567)    อ่าน 17  ตอบ 0  
รับทำ SEO ให้ติดหน้าแรกบน google (3 ก.พ. 2567)    อ่าน 14  ตอบ 0  
รับทำเว็บไซต์ by wynnsoft solution (1 ก.พ. 2567)    อ่าน 16  ตอบ 0  
เตาเผาเซรามิก มหาโชคเตาอุตสาหกรรม (17 ธ.ค. 2565)    อ่าน 230  ตอบ 0  
มีเปิดสอบ รับสมัครพนักงานไหมคะ (28 มิ.ย. 2565)    อ่าน 3020  ตอบ 3  
บริการ ส่งเอกสารไปต่างประเทศ (9 มิ.ย. 2565)    อ่าน 486  ตอบ 0  
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (2 พ.ค. 2565)    อ่าน 575  ตอบ 4  
อยากรวย ต้องไม่พลาด (23 ต.ค. 2564)    อ่าน 596  ตอบ 0  
ทำไมไม่จัดกีฬา (26 มี.ค. 2564)    อ่าน 3478  ตอบ 2  
ขออนุญาต แนะนำ การบริการ (13 ก.ค. 2563)    อ่าน 1014  ตอบ 0  
ขออนุญาต แนะนำ การบริการ (13 ก.ค. 2563)    อ่าน 950  ตอบ 0  
น่าสังเวชใจจริงๆ (5 ก.ค. 2563)    อ่าน 3420  ตอบ 4  
ขอเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ (21 ธ.ค. 2559)    อ่าน 2344  ตอบ 1  
 
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 12 กค. มท 0803.4/ว834,ว835 รายชื่อฯ รุ่นที่ 12  [ 22 ก.พ. 2567 ]
มติการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 กพส. มท 0810.8/ว843 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 ก.พ. 2567 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 สน.บถ. มท 0809.2/ว22 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 ก.พ. 2567 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว822  [ 22 ก.พ. 2567 ]
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว821  [ 22 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล กสว. มท 0820.2/ว813  [ 21 ก.พ. 2567 ]
แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กสธ. มท 0819.3/ว827  [ 21 ก.พ. 2567 ]
การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว814  [ 21 ก.พ. 2567 ]
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2566 กศ. มท 0816.2/ว823 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 21 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว819  [ 21 ก.พ. 2567 ]
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล สน.คท. มท 0808.4/ว2 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 21 ก.พ. 2567 ]
ขอประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. 2566 กสธ. มท 0819.3/ว789  [ 20 ก.พ. 2567 ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1 - 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว787 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 20 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี 2566 ของกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กสธ. มท 0819.3/ว790  [ 20 ก.พ. 2567 ]
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 24 สน.บถ. -  [ 20 ก.พ. 2567 ]
การของบประมาณในการจัดทำระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว803 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 20 ก.พ. 2567 ]
แจ้งแก้ไขความผิดพลาดคลาดเคลื่อนรูปแบบการประกวดจังหวัดสะอาด กลุ่มจังหวัดต้นแบบ กสว. มท 0820.2/ว785  [ 20 ก.พ. 2567 ]
เลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว783  [ 20 ก.พ. 2567 ]
การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3 (76 จังหวัด) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว704  [ 20 ก.พ. 2567 ]
ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง ระบบยื่นคำขอรับใบรับแจ้งประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 แบบดิจิทัล กฎหมายมลพิษน้ำและกฎหมายมลพิษอากาศสำหรับโรงงานจำพวกที่ 1 และโรงงานจำพวกที่ 2 และคู่มือปฏิบัติงานในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กสว. มท 0820.2/ว763 เอกสารแนบ  [ 19 ก.พ. 2567 ]
การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กค. มท 0803.3/ว775  [ 19 ก.พ. 2567 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ. มท 0802.3/ว774 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 19 ก.พ. 2567 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติด้านการส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัยไทย ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว761 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 19 ก.พ. 2567 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting ครั้งที่ 1 - 5 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว760 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 19 ก.พ. 2567 ]
ขอให้ สถจ. เร่งรัด ติดตามสถานะ และรายงานสถานะข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านของ อปท. ที่ใช้การไม่ได้ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว749  [ 16 ก.พ. 2567 ]