หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
กินดีอยู่ดี
    มีความสุข
        อยู่อย่างพอเพียง
นายสมพงษ์ ศรีบัว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องแคบ
1
2
3

ผ้าทอพื้นเมืองปกากะญอ

กุหลาบอบแห้ง
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ช่องแคบ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
เริ่มนับ วันที่ 21 พ.ค. 2556
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ เรื่อง พนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการปฏิบัติงานอย [ 10 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 7 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ เรื่อง รายชื่อพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ [ 10 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 6 
ประกาศรับสมัคร เข้าร่วมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2564 (กีฬาฟุตบอลชาย) [ 17 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 63 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ เรื่อง กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ขององค์การบริหา [ 9 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 59 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อแต [ 1 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 114 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ เรื่อง การกำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ [ 24 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 106 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิ [ 24 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 104 
ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง3ปี ฉบับแก้ไขปรับปรุง (ฉบับที่1) พ.ศ. 2564 [ 24 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 99 
ประชาสัมพันธ์การตรวจรายงานการเงิน ปีงบประมาณ 2563 ของ อบต.ช่องแคบ [ 8 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 68 
ห้ามบุคคลเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ [ 8 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 102 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 111 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 113 
รายชื่อพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ผู้มีผลปฏิบัตดีเด่น ประจำปีงบประ [ 5 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 107 
พนักงานส่วนตำบลผู้มีผลปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น สำหรับการประเมินครั้งที่ 2 ประ [ 5 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 106 
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพันกงานส่วนท้องถื่นอื่น เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงา [ 4 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 107 
 
อบต.ท้องฟ้า ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 [ 11 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.ยกกระบัตร การเปิดจุดบริการประชาชน เพื่อลดอุบัติเหตุ และสร้างความปลอดภัยทางท้องถนนในช่วงเทศ [ 11 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
 
การดำเนินโครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 21 
ยูเนสโกเปิดรับสมาชิกเครื่อข่ายระดับโลกด้านการเมืองแห่งการเรียนรู้ [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 11 
การรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 12 
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 50 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจวันที่ 8 เมษายน 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 94 
ซักซ้อมแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 57 
การเทียบตำแหน่งเพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ [ 8 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 65 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๖๔ [ 8 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 84 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจวันที่ 7 เมษายน 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 94 
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 55 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 7 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 44 
มอบอำนาจให้นายอำเภอปฏิบัติการแทน [ 7 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 71 
แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 69 
การประเมินผลกระทบรวมด้านเศรษฐกิจและสังคมจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย [ 7 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 50 
โครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 7 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 127 
การกำหนดชื่อผู็ใช้งาน Username รหัสผ่าน Password ในระบบจัดเก็บรายงานการประเมินตนเอง e-SAR ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องค์กรมหาชน [ 7 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 93 
ด่วนที่สุด การจัดทำแผนบริหารจัดการมูลฝอยของกลุ่มพื้นที่ (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 129 
ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแรพ่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 2 [ 5 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 63 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ FACEBOOK กอนทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น-กปท. [ 5 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 53 
ด่วนที่สุด การดำเนินโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่นสังคม [ 5 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 540 
     

วัดช่องแคบ  

สวนส้มโอกำนันเสาร์  
 
เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เปิดให้บริการแล้วค (3 มี.ค. 2564)    อ่าน 6225  ตอบ 5  
การยื่นแบบเสียภาษีที่ดิน (6 มิ.ย. 2557)    อ่าน 1142  ตอบ 1  
ขอถังขยะ (6 มิ.ย. 2557)    อ่าน 1229  ตอบ 1  
ที่ดินตกสำรวจ (5 มิ.ย. 2557)    อ่าน 2051  ตอบ 0  
การแก้ไขปัญหาน้ำประปาที่บ้านห้วยนกแล (5 มิ.ย. 2557)    อ่าน 1394  ตอบ 1  
ทำไมไม่จัดกีฬา (26 มี.ค. 2564)    อ่าน 2570  ตอบ 2  
ขออนุญาต แนะนำ การบริการ (13 ก.ค. 2563)    อ่าน 173  ตอบ 0  
ขออนุญาต แนะนำ การบริการ (13 ก.ค. 2563)    อ่าน 159  ตอบ 0  
น่าสังเวชใจจริงๆ (5 ก.ค. 2563)    อ่าน 2654  ตอบ 4  
มีเปิดสอบ รับสมัครพนักงานไหมคะ (26 ม.ค. 2560)    อ่าน 2079  ตอบ 1  
ขอเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ (21 ธ.ค. 2559)    อ่าน 1345  ตอบ 1  
แจ้งมาเก็ยขยะ (22 มิ.ย. 2559)    อ่าน 1462  ตอบ 1  
ภาษีป้าย (22 มิ.ย. 2559)    อ่าน 945  ตอบ 1  
ขยะล้น (22 มิ.ย. 2559)    อ่าน 912  ตอบ 1  
สอบถามการจดทะเบียนพานิชย์ (22 มิ.ย. 2559)    อ่าน 922  ตอบ 1  
ช่วยดูแลภูมิทัศน์บริเวณฐานพระพุทธมหาราชกิตติเฉลิมหน่อยครับ (9 ก.ย. 2557)    อ่าน 2499  ตอบ 0  
 
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว53 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 เม.ย. 2564 ]
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564กสว. มท 0820.3/ว728 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 เม.ย. 2564 ]
ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เนื่องจากคู่สัญญาควบรวมกิจการ ด่วนที่สุด กค. มท 0808.3/ว724  [ 8 เม.ย. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว719  [ 8 เม.ย. 2564 ]
มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว723  [ 8 เม.ย. 2564 ]
ส่งคำแนะนำ ตามมาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลสุนทรภู่ อำเภอแกลง และรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีฯ ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2043  [ 7 เม.ย. 2564 ]
แนวทางการดำเนินการตามมาตรา 98 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 กม. มท 0804.3/ว711  [ 7 เม.ย. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตการสอบ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว17  [ 7 เม.ย. 2564 ]
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรครูมาติกซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว717 [เอกสารแนบ]  [ 7 เม.ย. 2564 ]
หลักเกณฑ์การเบิกค่ายาบรรเทาอาการข้อเสื่อมที่ออกฤทธิ์ช้า และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว718  [ 7 เม.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว714  [ 7 เม.ย. 2564 ]
หลักเกณฑ์การสร้างพื้นที่ปลอดโรคและแนวทางการประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว716  [ 7 เม.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว715  [ 7 เม.ย. 2564 ]
จัดการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน กศ. มท 0816.3/ว709 [เอกสารแนบ]  [ 7 เม.ย. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาสมรรถนะครูยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 4 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว706 [รายชื่อ] [ตารางอบรมฯ]  [ 5 เม.ย. 2564 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 5 เม.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการสุขภาพประจำปี กสธ. มท 0819.2/ว703  [ 5 เม.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี (งวดที่ 1) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว699 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 เม.ย. 2564 ]
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว15 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [รายละเอียด]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) กรณีพ้นจากตำแหน่ง ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว1959 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ภาคความรู้ความสามารถ สน.บถ. มท 0809.2/ว52 [รายละเอียด]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กค. มท 0803.3/ว698 [เอกสารแนบ]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว694 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2564) สน.คท. มท 0808.2/4395-4456 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
การดำเนินโครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว661  [ 1 เม.ย. 2564 ]
     
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 089-201-7553