หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2567 ]จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม เป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทาง สายบ้านใหม่ กม.๕ เชื่อมต่อบ้านซอระเเตะ ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่ อบต.ช่องแคบ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.พ. 2567 ]จ้างเหมาโครงการปรับปรุงทางเดิม เป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทาง สายหมู่ที่ ๑๕ บ้านสมบูรณ์ทรัพย์ เชื่อม หมู่ที่ ๖ บ้านเสรีราษฎร์ (ต่อเนื่อง) ตำบลช่องคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่ อบต.ช่องแคบ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.พ. 2567 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำ จำนวน ๑๓ แห่ง (ซ่อมแซมท่อ HDPE ขนาด ๒๒๕ MM. PE ๘๐ PN ๖ SDR ๒๑) หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๑๐ และหมู่ที่ ๑๑ โดยกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.พ. 2567 ]จ้างเหมาโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำสำหรับผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๖ บ้านเสรีราษฎร์ ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยเสริมขอบคันดินสระด้วยลูกรังหินผุพร้อมปรับเกลี่ยตกแต่ง ปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑,๒๓๗.๕๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบฟอร์มต่อเนื่องใบเสร็จค่าน้ำประปา) สำหรับกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ม.ค. 2567 ]จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๒ บ้านใหม่ กม. ๕ ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังงหวัดตาก จำนวน ๔ สาย ปริมาตรลูกรังหินผุพร้อมปรับเกลี่ยตกแต่ง ไม่น้อยกว่า ๘๖๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ม.ค. 2567 ]โครงการปรับปรุงผิวทางเดิม เป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทาง ซอยอุโมงค์วงกต หมู่ที่ ๘ บ้านเสรีราษฎร์ใหม่ ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่ อบต.ช่องแคบ กำหนด) จำนวน ๒ โครงการ [ 26 ม.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๓ รายการ โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2567 ]โครงการปรับปรุงผิวทางเดิมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านเสรีราษฎร์ใหม่ ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เส้นทาง ซอยอุโมงค์วงกต (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่ อบต.ช่องแคบ กำหนด) [ 24 ม.ค. 2567 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 44