หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางเดิม เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกล้วยหอม (ต่อเนื่อง) บ้านเสรีราษฎร์ หมู่ที่ ๖ ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ขนาด ๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตรม. พร้อมไหล่ทาง (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบรูปรายการก่อสร้างที่ อบต.ช่องแคบ กำหนด) [ 15 มิ.ย. 2564 ]โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทาง ซอยทุ่งโปร่ง ๑ (ต่อเนื่อง) บ้านช่องแคบ หมู่ที่ ๑ ปริมาณงานขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตรม. พร้อมไหล่ทาง (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบรูปรายการก่อสร้างที่ อบต.ช่องแคบ กำหนด) [ 15 มิ.ย. 2564 ]จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) นมโคแท้ ๑๐๐% ประเภท นม ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง รสจืด ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๑๑๐,๔๐๙ กล่องๆละ ๗.๘๒ บาท เป็นเงิน ๘๖๓,๓๙๘.๓๘ บาท สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน ๖ โรงเรียน และ ๑ สาขา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ประจำเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔) โดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ [ 15 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเงาไผ่ ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ประจำเดือนมิถุนายน - กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรัพย์อนันต์ ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ประจำเดือนมิถุนายน - กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าแขมใหม่ ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ประจำเดือนมิถุนายน - กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสมบูรณ์ทรัพย์ ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ประจำเดือนมิถุนายน - กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนห้วยช่องแคบ ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ประจำเดือนมิถุนายน - กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2564 ]โครงการจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) นมโคแท้ ๑๐๐% ประเภท นม ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง รสจืด ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ มล. สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน ๖ โรงเรียน และ ๑ สาขา โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม [ 8 มิ.ย. 2564 ]โครงการจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) นมโคแท้ ๑๐๐ % ประเภท นม ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง รสจืด ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ มล. สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน ๖ โรงเรียน และ ๑ สาขา โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม [ 7 มิ.ย. 2564 ]

  (1)     2