หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบล ช่องแคบ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
กินดีอยู่ดี
    มีความสุข
        อยู่อย่างพอเพียง
นายสำเนาว์ ณรงค์มี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องแคบ
1
2
3
วัดช่องแคบ
 
 
ผ้าทอพื้นเมืองปกากะญอ
 
เริ่มนับ วันที่ 21 พ.ค. 2556
 
 
 
สำนักงานปลัด
  มีหน้าที่คอยให้บริการประชาชนที่เข้ามาติดต่อ อีกทั้งยังมีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการกำกับเร่งรัดการปฏิบัติงานให้ดำเนินไป ตามนโยบายแผนงาน และแนวทางการปฏิบัติราชการ มีงานที่ต้องรับผิดชอบดูแลได้แก่ งานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานทะเบียนราษฎร งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานจัดทำงบประมาณงานประชาสัมพันธ์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย
 
 
กองคลัง
  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินเพื่อให้เป็นไปตามงบประมาณ การจัดทำงบแสดงฐานะ ทางการเงิน บันทึกบัญชี จัดทำทะเบียนและรายงานทางการเงิน ตรวจสอบหลักฐาน ใบสำคัญจ่ายเงิน ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง เร่งรัด จัดเก็บรายได้ ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตต่างๆ ซึ่งรายได้จากการจัดเก็บจะถูกจัดสรรและผลักดันไปสู่โครงการต่างๆ ให้สัมฤทธิ์ผล
 
 
กองช่าง
  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและเขียนแบบการจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมการัดเก็บและทดสอบคุณภาพ วัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบการตรวจสอบก่อสร้าง งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย แผนการปฏิบัติงาน ก่อสร้าง และ ซ่อมแซมบำรุง กองช่างจึงถือเป็นกลไกลสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย และแผนงาน ในการวางโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ อาทิเช่น ซ่อมแซมถนนหนทาง ไฟฟ้า ทางเท้า ฯลฯ ให้ได้มาตรฐาน
 
 
กองการศึกษาฯ
  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา และพัฒนาการศึกษาในระบบการศึกษา และนอกระบบการศึกษา การศึกษา ตามอัธยาศัย เช่น การจัดการปฐมวัยการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีงานที่ต้องรับผิดชอบ เช่น งานธุรการ งานบริหารการศึกษา งานกิจกรรมศาสนา ส่งเสริมงานกีฬาและนันทนาการ
 
 
กองสาธารณสุขฯ
  มีหน้าที่ส่วนเกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยการป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมอื่นๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข งานสัตวแพทย์ และการให้บริการประชาชน ติดต่อขออนุญาตต่างๆ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 
 
กองสวัสดิการสังคม
  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การสนับสนุนส่งเสริม การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการสังคมการจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการ สังคม และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
  หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการตรวจสอบบัญชีเอกสารการเบิกจ่าย เอกสารการรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพย์สินและการหาประโยชน์ จากทรัพย์สินของหน่วยงาน