หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบล ช่องแคบ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
กินดีอยู่ดี
    มีความสุข
        อยู่อย่างพอเพียง
นายสำเนาว์ ณรงค์มี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องแคบ
1
2
3
 
 
 
  ตำบลช่องแคบ เดิมเป็นหมู่บ้านกะเหรี่ยง อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในสมัยก่อนการคมนาคมทางน้ำใช้เรือยนต์ และการขนส่งสินค้าส่งไปขายที่อำเภอแม่สอด ต้องใช้แพไม้ไผ่ การคมนาคมทางบกใช้เกวียนและเดินเท้า เหตุที่ใช้ชื่อว่า “ช่องแคบ” เนื่องจากเป็นช่องเขาที่กั้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่าที่มีแม่น้ำเมยไหลผ่าน เป็นช่องเขาที่แคบ ต่อมาเพื่อแก้ปัญหาการปกครองดูและราษฎรที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล นายสามารถ กันพรม จึงเสนอขอแยกตำบลช่องแคบที่ขึ้นอยู่กับอำเภอแม่สอดออกเป็น “ตำบลพบพระ” และตำบลคีรีราษฎร์ ตามลำดับและขอเสนอตั้งกิ่งอำเภอใหม่ซึ่งเรียกชื่อว่า “กิ่งอำเภอพบพระ” ตำบลช่องแคบ จึงเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอพบพระ ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา จากนั้นได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหาร ส่วนตำบลช่องแคบ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2538 เป็นต้นมา
 
ตำบลช่องแคบ ตั้งอยู่ทิศเหนือของอำเภอพบพระ มีระยะทางห่าง จากตัวอำเภอที่ว่าการอำเภอ พบพระ 15 กิโลเมตร ใช้เวลาการเดินทาง ไม่เกิน 15 นาที มีเนื้อที่ประมาณ 242.43 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 151,518.75 ไร่
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอแม่สอด ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร (ห่างจากเขตแดน อำเภอแม่สอด)
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลพบพระ ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลคีรีราษฎร์
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ประเทศสหภาพพม่า โดยมีแม่น้ำเมย และภูเขากั้น  
 
จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 5,331 ครัวเรือน
รวมทั้งสิ้น 10,009 คน

เป็นชาย 5,115 คน คิดเป็นร้อยละ 51.10

เป็นหญิง 4,894 คน คิดเป็นร้อยละ 48.90
ความหนาแน่นเฉลี่ย 41.29 คน/ตารางกิโลเมตร
 
ตำบลช่องแคบ มีลักษณะพื้นที่ภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงสลับกับภูเขา และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดยมีพื้นที่ทางทิศตะวันตกติดต่อแนวชายแดน ประเทศพม่า
 
สภาพอากาศโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 3 ฤดูคือ

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือน กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป จนถึงกลางเดือนพฤษภาคม

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ อากาศจะหนาวจัดในช่วงเดือนธันวาคม ถึงเดือนมกราคม

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม เป็นต้นไปจนถึงเดือนตุลาคม
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   ช่องแคบ 139 141 280 198  
2   ซอโอ 571 542 1,113 387
  3   ขุนห้วยช่องแคบ 261 270 531 148  
4   ซอระแตะ 374 329 703 254
  5   ทีกะเป่อ 167 169 336 198  
6   เสรีราษฎร์ 662 604 1,266 737
  7   ดอนเจดีย์ 514 492 1,006 1,310  
8   เสรีราษฎร์ใหม่ 197 155 352 193
  9   ห้วยนกแล 407 396 803 635  
10   ห้วยแล้ง 156 161 317 161
  11   เงาไผ่ 284 266 550 232  
12   ใหม่ กม.5 173 166 339 157
  13   ทรัพย์อนันต์ 498 482 980 268  
14   ใหม่สามยอดดอย 442 456 898 220
  15   สมบูรณ์ทรัพย์ 270 265 535 233  
    รวม 5,115 4,894 10,009 5,331