องค์การบริหารส่วนตำบล ช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก